Regulamin

 1. Regulamin określa  zasady korzystania ze strony Boxality.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki
  i zakres odpowiedzialności Administratora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis i znajduje zastosowanie do wszystkich Usług i funkcjonalności Serwisu, przy czym zasady korzystania z poszczególnych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu mogą być również regulowane odrębnymi Regulaminami. 

§ 1 Definicje
   1. Serwis - Serwis Internetowy Boxality znajdujący się pod adresem internetowym www.boxality.com
   2. Użytkownik - każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu oraz Usług dostępnych w Serwisie
   3. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis - Agustin Egurrola, prowadzący działalność pod firmą Egurrola Dance Studio Agustin Egurrola, z miejscem prowadzenia działalności Warszawa (02-089), ul. Żwirki i Wigury 99A, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5251340026,
   4. Oferta - treści zamieszczone w Serwisie
   5. Partner - każdy podmiot współpracujący z Administratorem  Serwisu;
   6. Usługi - wszystkie płatne i bezpłatne usługi świadczone w ramach Serwisu, umożliwiające w szczególności:
            a) zapoznawanie się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez Administratora i  Partnerów,
            b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
            c) korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;
   7. Materiały - wszelki wkład, w szczególności teksty, linki, komentarze, wpisy, zdjęcia, grafiki, wykresy, algorytmy, aplikacje, kody, symbole, znaki towarowe, wizerunki, nagrania video, materiały multimedialne, dźwięk, przekazane, ujawnione, upublicznione, wyświetlone, udostępnione w Serwisie przez Użytkownika, w tym również stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
   8. Dane osobowe - informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP; podanie danych osobowych jest dobrowolne i w każdym momencie może zostać wycofane, jednakże może być niezbędne do świadczenia niektórych Usług w ramach Serwisu. 
   9. Polityka Prywatności - dokument, określający zasady ochrony prywatności, w trym przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników;
   10. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§ 2 Postanowienia ogólne
    1. Celem Serwisu, w szczególności jest: 
            - udostępnianie przez Administratora treści informacyjnych, rozrywkowych i multimedialnych zgodnie z aktualnymi i nadchodzącymi/planowanymi  wydarzeniami , działalnością,  nowościami, konkursami, imprezami tanecznymi oraz akcjami promocyjnymi Administratora udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie wybranym przez siebie, niezależnie od rodzaju i sposobu urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje;
            - umożliwienie Użytkownikom komunikowania się, wymiany opinii i informacji pomiędzy Użytkownikami, dzielenia się informacjami i innymi treściami o sobie i od siebie, również w ramach serwisu Facebook; 
            - udostępnienie poprzez Serwis reklam, w tym dotyczących Usług.
   2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu oraz treścią Polityki Prywatności. 
   3. Rozpoczęcie korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Korzystając z Serwisu Użytkownikzobowiązuje się również do przestrzegania postanowień Regulaminu.
   4. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usług.
   5. Zakończenie korzystania z Usług oznacza wygaśnięcie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i następuje poprzez zamknięcie witryny Serwisu  przez Użytkownika.
   6. Prawidłowe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
            a) przeglądarki internetowe:
                     - Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
                     - Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies lub
                     - 
Google Chrome w wersji 15.0 lub wyższej z włączoną obsługą apletów JavaScript i Cookies lub
                     - 
Safari 5 lub 
                     - 
Opera 11 
                     - 
lub ich nowsze wersje
                     - 
minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;
                     - 
dostęp do Internetu. 
            b) Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "Cookies". 
            c) Zasady wykorzystywania plików - Cookies przez Administratora Serwisu są zawarte w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym w stopce witryny Serwisu.
            d) Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z Serwisu, ale może w szczególnych przypadkach utrudniać prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. 
            e) Możliwość poprawnego korzystania z Serwisu może być również uzależniona od indywidualnych konfiguracji sprzętowych i ustawień oprogramowania Użytkownika lub dostawcy łącza internetowego.
            f) Administrator Serwisu zastrzega możliwość czasowej niedostępności Serwisu lub jego części z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian w Serwisie. Administrator  dołoży wszelkich starań, aby niedostępność Serwisu była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkowników.
            g) Udostępniając własne Materiały, w szczególności dane, informacje i materiały multimedialne w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż: 
                     - posiada pełne prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Materiały mogły być udostępnione i rozpowszechnione publicznie za pośrednictwem Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów ani norm społecznych; 
                     - 
przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich;
                     - 
w przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń Administratora, w zakresie naruszania jakichkolwiek praw do rozpowszechnionych Materiałów oraz informacji, wizerunku, głosu itd., Użytkownik zobowiązuje zwolnić Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie (m.in. poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli lub uczestnictwo w toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych). 
            h) Użytkownik  przesyłając  do Serwisu Materiały  zapewnia o niewykonywaniu autorskich praw osobistych oraz  przenosi na Administratora majątkowe prawa autorskie, na następujących polach eksploatacji: 
                     - utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo; 
                     - 
zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo; 
                     - 
wprowadzanie do obrotu;
                     - 
wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;
                     - 
publiczne wykonanie, użyczanie lub najem;
                     - 
publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.);
                     - 
wyświetlanie jakąkolwiek techniką lub w jakiejkolwiek formie; 
                     - 
nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. 
                     - 
za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., 
                     - 
nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp., 
                     - 
reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
            i) Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu oraz przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi. 
            j) W związku z korzystaniem z Serwisu zabronione jest zamieszczanie (w tym za pośrednictwem grafiki lub nazwy identyfikującej Użytkownika w serwisie Facebook) w szczególności:
                     - 
uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, w tym umieszczanie reklam lub innych komunikatów handlowych (bez porozumienia z Administratorem);
                     - 
treści naruszających przepisy prawa, w tym w szczególności naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i pokrewne oraz inne prawa na dobrach niematerialnych;
                     - 
treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
                     - 
treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
                     - 
treści o charakterze politycznym;
                     - 
treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy ;
                     - 
treści o charakterze pornograficznym, erotycznym, obscenicznym (w tym odsyłania do takich materiałów);
                     - 
treści niezgodnych z zasadami netykiety (np. wielokrotne zamieszczanie tej samej lub zbliżonej wiadomości, nadużywanie wielkich liter, emoticonów, itd.);
                     - 
treści naruszających dobra osobiste innych Użytkowników lub osób trzecich szczególności poprzez ich obrażanie;
                     - 
treści naruszających dobre imię Administratora.
            k) W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści zamieszczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności, Administrator  ma prawo do niezwłocznego zablokowania dostępu do tych treści lub ich usunięcia.
            l) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za  działania za pośrednictwem Serwisu przez Użytkowników oraz podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek. Określenie reguł świadczenia usług przez podmioty trzecie, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i jest on jedynym adresatem wszelkich uwag i reklamacji.
            m) Zakres funkcjonalności Serwisu może ulegać zmianie tj. może zostać rozszerzony lub ograniczony w dowolnym czasie. Każda zmiana zakresu usług i przyczyny zmian będę komunikowane poprzez Serwis.
            n) Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 3 Odpowiedzialność 

 1. Administrator odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone w Serwisie.
 2. Informacje zamieszczane przez Administratora w Serwisie są na bieżąco aktualizowane oraz przygotowywane przy zachowaniu należytej staranności, jednakże Administrator nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność Serwisu.
 3. W Serwisie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Administrator nie ma żadnego wpływu i za których treść nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 4. Administrator ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych komercyjnych, promocyjnych dotyczących jego oferty lub oferty Partnerów, przy czym Administrator nie odpowiada za treści Partnerów.
 5. Użytkownik korzystając z linków umieszczonych na stronie poinformuje niezwłocznie  Administratora Serwisu, jeśli trafi pod adresy, których treści  będą niezgodne z prawem, naruszające prawa autorskie i pokrewne oraz inne prawa na dobrach niematerialnych, dobra osobiste Użytkowników lub osób trzecich lub będą budziły  inne wątpliwości. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa, zasad współżycia społecznego lub utrwalonych obyczajów.

§ 4 Prawa  własności intelektualnej

 1. Zawartość Serwisu, w tym jego treść, kształt, konstrukcja, koncepcja, wygląd graficzny, logo, znaki towarowe, oprogramowanie, baza danych oraz  treści w nim zamieszczane podlegają ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) (dalej Prawo autorskie) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, jego nazwy, domeny oraz danych, rozumianych jako całość jak
  i każdej z osobna, należą do Administratora
  i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem
  i przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
 3. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie oznacza przekazania Użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu lub Materiałów, ani też nie uzyskują oni licencji, poza uprawnieniami określonymi w Regulaminie, na potrzeby własnego użytku lub dozwolonego użytku publicznego.
 4. Zabronione jest w szczególności, bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia Administrator a Serwisu kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie Materiałów zamieszczonych w Serwisie, w całości lub w jakiejkolwiek części. 
 5. Wykorzystywanie Materiałów umieszczonych w Serwisie w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie prawa i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez niego  stosownych środków prawnych przeciwko Użytkownikowi, który dopuścił się naruszenia.

§ 5 Ochrona prywatności

 1. Administrator Serwisu, będący jednocześnie Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych Użytkowników.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia Usług, archiwizacji danych, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownik korzystając z Serwisu nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
 3. Dane osobowe Użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu z Serwisu, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów właściciela związanych z procesami systemowymi i statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego
  i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania Użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną.
 4. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy Użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia, udziału w konkursie lub innej akcji organizowanej przez Administratora  w ramach Serwisu lub do celów rejestracji w Serwisie.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz wystąpienia o ich usunięcie. Usunięcie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w bezwzględnie obowiązujących przepisach ustawowych.
 6. Administrator nie ma prawa do przekazywania, sprzedaży danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.
 7. Udostępnienie lub przekazanie danych osobowych Użytkowników osobom trzecim może nastąpić wyłącznie, na żądanie właściwego organu w przypadku, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
 8. Administrator może przekazać anonimowe dane dotyczące użytkowania w celu badań marketingowych. Identyfikacja Użytkowników jest przy tym wykluczona.
 9. Bazy danych posiadają odpowiednie zabezpieczenia aby dostęp do znajdujących się
  w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie wyznaczeni i upoważnieni pracownicy Administratora. Pracownicy Ci zostali przeszkoleni
  w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.
 10. Użytkownik może zapisać się na listę mailingową w celu otrzymywania Newslettera.
  W takim przypadku Użytkownik w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis wyraża odrębną zgodę na otrzymywanie Newslettera, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika określonej informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Administrator będzie pobierał i zapisywał adres e-mail Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie wyrejestrować się z listy mailingowej na stronie www.boxality.com. W takim przypadku dane Użytkownika zostaną  skasowane.
 11. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu
  i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych zapytanie należy skierować na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 13. Użytkownicy Serwisu zostali poinformowani o prawie dostępu do treści swoich danych
  i prawie ich poprawiania oraz żądaniu zaprzestania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych Serwisu.
 14. W przypadku korzystania z serwisu społecznościowego Facebook, także za pośrednictwem Serwisu, użytkownik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych Administratora serwisu Facebook, a umieszczone w nim dane osobowe oraz materiały są przetwarzane poza kontrolą Administratora Serwisu

§ 6 Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz inne zastrzeżenia mogą być do Administratora.
 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Administrator Serwisu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia (decyduje data doręczenia reklamacji Administratorowi).  
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 5. Reklamacja może być wniesiona przez Użytkownika za pośrednictwem: 
  1. poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie 
  3. pisemnie na adres: Egurrola Dance Studio z siedzibą w Warszawie (02-089), ul. Żwirki
   i Wigury 99A, wpisana dopiskiem Strona Internetowa Boxality - Reklamacja.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jednakże nie zapewnia gwarancji, że Serwis działać będzie bez awarii i przerw.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 3. Aktualny Regulamin będzie zamieszczany na stronie www.boxality.com , każdorazowo po wprowadzeniu
  w nim zmian.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.